tình hình em mới nhận 1 con Q-smart tender treo logo. ae ai co rom góc chạy bằng tool để cứu em nó. thì cho em xin.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]