Việt hóa trên nền rom gốc mới
Hard reset không mất tiếng Việt
Thay trình dự báo thời tiết TQ sang trình gốc,Xóa triệt để app TQ
Đổi recovery sang PhilzTouch Recovery,Build tar flash odin[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]