mình vừa sưu tầm bên winphoneviet.com tool navifirm nên up lên cho ai cần,ai biết rồi đừng ném đá e
link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]