S3 E210K 4.3 Tiếng Việt-Fix lỗi ok.​

Thử tool 4.3 build trên ubuntu ok.​

Hotfile đã bị die. AE nào cần download về chờ nhạn.​

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Không có pass. AE tranh thủ down trong 3 ngày ( Sau 3 ngày link die )​
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]