Nhận máy ném đất chết emmc

tháo ra thay mới done

mấy ngày ny gặp toàn china thay emmc mà hay vãi là nó đổ keo như sma sung, cạo hát nản luôn

vui là vẫn có lúa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]