mói đâù em nó mất đèn em...-đo trên màn hình thấy ̣đúc đuoǹg em câu cho em nó 1 sọi giây ,,,em khong đẻ ý kỹ nen bị chạm gắn dô màn hiǹh đen thui... kien tra thì màm hinh câu bị chạm ..em câu lại...ok nhung bị trắng màn hình huhu....[IMG]http://up.kn/files/05-02-2015/kythuatphone1423112549.jpg[/IMG -ythuatphone.v em làm theo hình mà not ok/// đo đủ đuoǹg not ok... h chĩ còn thay con u20 và l12
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]