File làm lâu rồi nay mới có máy để test , file này làm lúc còn tập tành edit , nhờ Vip Thanh Lộc giúp đỡ một số lỗi mới hoàn chỉnh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ! Nay test oke nên share cho ace cần .
pass : inbox (bảo vệ cho ace , tránh user )

links here : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass : no pass

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]