Thông Tin Tiếng Việt Galaxy S 5 Active G870A 4.4.2 NG3 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset S 5 Active G870A Không Mất Tiếng Việt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]