Please Wait Enter Test Mode ...

Enter Test Mode OK!

Model Name: SM-G386T1

S/W Version: G386T1UVU1ANK3

Phone SN: 0000000000

IMEI: NG

Repair New IMEI: 35xxxxxx

MCK: 00000000

NCK: 00000000

SCK: 00000000

SPCK: 00000000

CPCK: 00000000

Exit Test Mode ....

All Jobs Done.

Total Time: 22.23 s

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]