nhận khach con 2700 mất đèn màn thử thay màn không được và câu nối lung tung vẫn not ok . ai biết cách chỉ e với e cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]