Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-N910H
Customer Code: TTT
S/W version: N910HXXU1ANJ4
UID: CR2000F5B457C91
IMEI: 35505106145217
SN: RF1FB07TCCZ
MSL Authentication Enter:
Server Calculating MSL...
Checking MSL Code: OK
Authentication AK... OK
MSL Authentication Leave
Unlocking...
Phone is unlocked! If still ask for code, enter 00000000 !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]