TOPIC FIX ROOT NOTE 3 AT&T N900A:

-Như anh em đã biết GEOHOT đã ra tool root cho S5 ATT (G900A) và số dòng ATT khác như NOTE 3 N900A 4.4.2,S4 ACTIVE I5374.4.2,NEXUS 5.....
Nguồn:

-Riêng topic này mình sẽ đề cập đến vấn đề fix root samsung galaxy note 3 N900a.Vì note 3 N900a hiện tại ver 4.4.2 có 2 kernel stock (3.4.0-2574323.4.0-722276),nhưng hiện tại tool root của GEO chỉ làm việc trên kenel stock...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]