khi mở nguồn thì chỉ sáng đèn màn không sáng đèn phím. nhưng tháo màn mở nguôn thì đèn phím mới sáng. nhờ cao thủ giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]