cần anh em giúp file và tool flash em may co samsung b3210


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]