Video Hướng dẩn đổ chân IC BGA bằng Ỷ Thiên Kiếm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Video Hướng dẩn đổ chân IC BGA bằng Ỷ Thiên Kiếm[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]