em nhận con máy treo logo
nạp full file chạy đc 1 tí tới iboot báo fail
nạp 1 fail 4.4.2 tock lên chỉ hoạt động 2 phím trở về và tùy chọn còn lại cảm ứng đơ
mong anh em giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]