Model:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name: GALAXY Tab 4 7.0 3G
Country: Vietnam
Version: Android 4.4.2
Changelist: 1494982
Build date: Wed, 07 May 2014 19:28:11 +0000
Product Code:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA: T231XXU0ANE2
CSC: T231OLB0ANE1
MODEM: T231XXU0ANE2

link download tốc độ cao:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]