Thấy nhiều tool giờ không vào để download được file cho nokia. thấy web này download tốt và khá nhiều ver new chia sẻ với anh em trong quá trình gieo mạ cấy lúa.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]