Selected model: S5660M Selected port: COM40 SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM) Selected port speed: 115200 Reading phone...
Selected model: S5660M


Selected port: COM40 SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM)


Selected port speed: 115200


Reading phone info...


Model: GT-S5660M


Country code: ij³ª´Ù / BMC


Cal date: 2011-07-26


Factory SW: S5660MUGKG3


Unique number: 24550000177094


Memory phone: KAT007012C(S5660)


PDA/CSC version: S5660MUGKG3/S5660MBMCKG3


Phone version: S5660MUGKG3


Phone HW: MP 0.600


Cal date: 2012.07.14


Reading IMEI... OK


IMEI: 357823042257109


Phone S/N: RV1C72QAR9


Build: M76XX-TSNCJOLYM-6140


Bypass MSL... OK


Unlocking... OK


Reseting... OK


Unlock done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]