nhận máy của khách việt hóa mà chủ quan k backup thế là treo logo con máy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
a.e nào có ra tay giúp e cái [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
e xin cảm ơn và hậu tạ :*:*:*

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]