Thông tin bản rom:​
việt hóa từ rom stock WD19 android 2.3.6​
hard reset không mất tiếng việt​
xóa bỏ app hàn không cần thiết​
fix bàn phím hàn xẻng luôn.​
Tiếng việt 99%​
Mời ae download:​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]