*Sony Xperia Z1 (C6916) ([Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]) 4.4 UP 4.3 OK*​ 15/016/2014 22:16:09 - INFO -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]