tết đến mà cửa hàng ế ẩm quá. rảnh sàng lại cái mian 105 cho khách bỏ từ trước máy hôm. đã đóng lại cặp cho nó và em nó đã sống bỏ sim thì báo SIM NOT VALIAD . bỏ atf để chạy lại check báo lổi imei ????? . đây lock check scan atf e nó. chip xgood mình tìm chả thấy unlock đâu cả. post lên đây xin giải pháp ae r4
VBATT Powering Down
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done


Booting Phone...
CPU ID Response: A200341100
CPU Type: XG110 2.1B
Phone Booted at after First attempt...


************************************************** ****
START INFINEON BUS CHECK
************************************************** ****
Sending PBL 37888 bytes...
PBL Successfully Sent...
Sending SBL 65024 bytes...
SBL Successfully Sent...


Flash Chip Manufacturer: Spansion Electronics Corp.
Flash Chip Type: 64 Mbit (4Mb x 16) NOR
Extended Information: Mirrorbit / Multi-Bank / 1.8v


************************************************** ****
INFINEON BUS CHECK DONE
************************************************** ****
MCU: V 02.70 22-02-13 RM-908 (c) Nokia
IMEI: ????????0000000
Product Serial Number: 0B73D0AAU
Product Code : 059R488
Module Code : 0205453
Basic Production Code: 059T865
PPM SW Version : V 03.40 08-08-13 RM-908 (c) Nokia MR
ADSP Version : p V 03.40\n08-08-13\nRM-908\n(c) NMP\nmr
MCU SW Version : V 02.70 22-02-13 RM-908 (c) Nokia
HW Version : 3000
UEM Version : 1328
UPP Version : 8850
LCD Version : WIN:BEIHAIv82 ILI9163C
********** SIMLOCK INFO **********
CONFIG_DATA : 0000000000000000
PROFILE_BITS : 0000000000040000
ASIC : 11
PROVIDER : Unknown Provider


Unable to read SP Data..
ST_LCD_TEST : PASSED
Make sure you have installed the
COMPLETE Flash Package for this Phone...


Goto "Settings" --> "Nokia Settings" and verify that
the Folder where you installed your Flash Files are
in the "PRODUCT PATH TO SCAN" List...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]