[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Selected model: SM-G900F
Selected port: COM130 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G900F
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G900FZDANEE
Phone version: G900FXXU1ANG8
PDA version: G900FXXU1ANG9
CSC version: G900FOXA1ANC5
IMEI: 356100064590084
Phone S/N: R58F90JD2VB
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Checking phone at COM130
Detected ID: 00000FF3 (MSM8974)
SW...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]