Chọn dòng B7722_m rồi Read Info

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
-------------------------------------------------------------------------------
Selected model: B7722_m
Selected com port: COM19
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35558105967742
Phone SW: A157UCLD1
Phone BT ADDR:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]