Unlock không hàn testpoint như setool by Octoplus

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 1.7.9
--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG SEMC
Selected port: COM17
Selected baudrate: 921600
Selected model: CF360
Use Testpoint/Jumper: No
--------------------------------------------------------------------------------
For correct working the battery must...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]