Thông Tin Samsung galaxy trend G3508i Tiếng Việt + CH PLAY OK
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Mới Nhất Ổn Định ít hao Pin
Cài CH Play Mật Định Samsung galaxy trend G3508i Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Root Galaxy Note Samsung galaxy trend G3508i Cho anh em cài game bản thân con nầy root ko...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]