như tiêu đề ai biết rồi chỉ giúp em với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
DLL not found...
BB5 Easy Service Tool v1.14.1 (c) Infinity-Box Team Ready


Connect phone on selected interface...


Selected FlashSettings : Manual
Check FlashFiles, Please, wait...


Files Set for Flashing :
MCU : rm721__11.40.mcusw
PPM : rm721__11.40.ppm_v
CNT : rm721__11.40_006.image_v_telecom_vn_9g7x8
Flashing phone now...
Check files done...
-> SWversion check skipped : Dead mode selected
Dead Mode is Selected
Waiting for USB device...
--- Insert cable and charger or press phone's power button! ---
Connection opened successfully
Waiting for communication response...
[BB5 FLASH]: Bootrom Ok!
ASIC ID: 000000010000022600000001020C192102044100
EM0 ID: 00001051
EM1 ID: 00001060
PUBLIC ID: 1CD002021257144942EBEFFC3DE0EC19308E0562
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: 7B045400E1752022F9EB80B0DEA9C65D
ROM ID: 67E82268F29CEA60
Use RAP3Gv40_2nd.fg Rev : 3.0 Ver : 12.2.0
Processing RAWLOADER...
FLIC : 003000EC
Req : XSR 1.6
Use RAP3Gv40_XSR17_alg.fg Rev : 3.0 Ver : 12.2.0
Boot Done! :)
TIME : Boot time : 00:00:04
Reopening the connection...
Waiting for response: 30
Waiting for response: 29
ADL: Check mode
ADL: phone is in flash mode


Backup enabled, will read all certificates...
Reading NPC certificate...
Reading CCC certificate...
Reading HWC certificate...
Reading R&D certificate...
Reading VARIANT certificate...
No any CRT data (MCU damaged/CERT erased), skip saving


===Flashing [MCU]===
Erase : Processing rm721__11.40.mcusw
Partitioning....
Partitioning error! Phone Not respond!
Erasing....
Erase error : Connection lost => HW error or Cable problem...
Erasing failed! :(


Connect phone on selected interface...
Elapsed: 00:00:59
Connect phone on selected interface...


chú ý
bài viết sai box đã di chuyển đúng box[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]