--------- 2015-02-11 12:21:09 ---------
SigmaKey 2.09.00 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Handset ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-svn12591 (heanping@zte) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Mon Feb 17 11:39:51 CST 2014
Phone model: ZTE Z740G
Firmware: JZO54K
Date: Mon Feb 17 11:22:26 CST 2014
Version: Z740GV1.5.12
Baseband Processor: ZTE MSM8930 METIS
Date: Feb 17 2014 11:20:39, Dec 19 2013...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]