tình hình là nhận e nó treo logo reset các kiểu vẫn treo chạy lại rom E210KKKUGNA3,và E210KKTUKNI3 vẫn cứ treo hoài đến nản lên nhờ AE giúp máy vẫn nhận máy tính model vẫn còn,không phải chết ổ cứng.Tự nhiên bị AE có file chuẩn cho mình xin nhé.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]