như mọi người đã biết, mở mã bảo vệ và chạy phần mềm thì bình thường mở khóa sim vào máy giất chúi, dùng z3 không cần chọn file chỉ kích unlock xong....
như mọi người đã biết, mở mã bảo vệ và chạy phần mềm thì bình thường mở khóa sim vào máy giất chúi, dùng z3 không cần chọn file chỉ kích unlock xong. mình chia sẽ cho những người chưa biết, ai biết rồi chém nhe tay[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]