Nhận máy Galaxy Tren Plus S7580 rớt đất mất mic .tháo ra ngắm tý báo giá khách chịu hợp tácĐo đạc và đã thành công post chia sẻ cho ace khi gặp làm...
Nhận máy Galaxy Tren Plus S7580 rớt đất mất mic .tháo ra ngắm tý báo giá khách chịu hợp tácĐo đạc và đã thành công post chia sẻ cho ace khi gặp làm cho nhanh

Hình ảnh ace tham khảo bên dưới Zô kéo mà hốt lúa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]