PHP:
Chip : MTK
Chip Details
: MT6589
Software Version
: Lenovo A670t_S016_130416
Android Version
: 4.2.1
GSM Base Band
: MOLY.WR8.W1301.MD.TG.MP.V6.P18, 2013/05/31 14:43
Manufacturer
: Lenovo
Brand
: Lenovo
Model
: Lenovo A670t
Product Name
: A670t
Version Info
: Linux version 3.4.5 (jenkins@diyisoft133) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Nov 7 10:33:52 CST 2013


...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]