tình hình là em có nhận chiếc iphone 6 máy trung quốc chạy chip spd cho vào volcano nhưng không boot được pha bằng phím cứng cũng không được máy của khách là máy mới vẫn còn bảo hành e không giám tháo máy ai đã làm qua em này chỉ giáo hộ e với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]