ban đầu máy bị mã bảo vệ lỡ format bằng volcano treo ngỏm luôn
ace ai có pác file em này cho mình xin thank nhiều
hình của em nó đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]