Prepairing ...OK Device Found! Reading Phone Informations ... Model : SPH-L720T Android Version : 4.4.2 PDA Version : L720TVPUBNG5 CS...
Prepairing ...OK
Device Found!
Reading Phone Informations ...

Model : SPH-L720T
Android Version : 4.4.2
PDA Version : L720TVPUBNG5
CS Version : L720TSPTBNG5
Phone Version : NULL
IMEI : NULL
Checking Root ...OK
Phone Root Fail. Please Root Your Phone.
Operation Completed
Operation Time: 00:00:08

:)):)):))


Prepairing ...OK
Device Found!
Model : SPH-L720T
Serial No. : NULL
PDA Version : L720TVPUBNG5
CSC Version : L720TSPTBNG5
Phone Version : NULL
Android Version : 4.4.2
Build ID : KOT49H
IMEI : null


Sales/Country Code : XAS


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]