chia sẻ mobiistar S40 mất đèn màn hình Kiểm tra vbat cấp vào cuộn dây, đi ốt, và ic đèn 8 chân nếu không được thì thay thế hết là ok à Image:...
chia sẻ mobiistar S40 mất đèn màn hình

Kiểm tra vbat cấp vào cuộn dây, đi ốt, và ic đèn 8 chân nếu không được thì thay thế hết là ok à

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]