nhận con máy tình trạng chạy đơ đơ! tìm gg mãi mà toàn máy 1 camera! úp vào liệt cảm ứng, cái thì mất bộ nhớ trong, cuối cùng tìm dc 1 rom phù hợp!...
nhận con máy tình trạng chạy đơ đơ! tìm gg mãi mà toàn máy 1 camera! úp vào liệt cảm ứng, cái thì mất bộ nhớ trong, cuối cùng tìm dc 1 rom phù hợp! thank [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]đã share
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] android 4.0.4 có tv luôn nhé!

thông tin và hình ảnh!
chạy chíp A13 mã main là Q88DB_V1.1 loại 2 camera, chíp cảm ứng là ZET6251 rom nào sai ic cảm ứng úp vào là liệt ngay!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
úp xong,model máy thay đổi từ HAIPAD-A13 thành A13-Q88S!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]