kèo máy cùi cuối năm..AE ai biết rồi xin chém nhẹ tay [IMG]http://*************/forum/images/smilies/kiss.gif[/IMG]

Root sdcard nhé : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1. Phone must be powered on.2. Enable "USB debugging" in "Settings"-"Aplications"-"Development" ("Settings"-"Developer options" for Android 4.0+).
3. Connect the phone to PC, use micro-USB cable.
4. Press "Unlock" button.

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]