Cái này dành cho ai chưa biết.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Các bạn có kinh nghiệm khác hay hơn xin góp thêm để tạo nên một phương pháp nhanh gọn nhất cho mọi người.
- Bạn có một rom đã có tiếng Việt.
- Bạn muốn dịch app bằng Apk Translation Wizard
- Bộ từ điển đi kèm hoặc được share trên các diễn đàn thường quá ít hoặc...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]