Tiếng Việt Galaxy Tab Verizon edit ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 2.3.5 ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset Không cần Activate bởi Verizon
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]