Máy vào download mode knox: onup rom qua odin, recovery hay bất kỳ bản gì cũng faild từ vòng gửi xe

fix done k cần reset efs
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]