Như tiêu đề máy q mobile lim10I chip spd6531 là dòng mới ra, chưa có file ae nào có máy xin read ra cho mình xin. Cám ơn nhiều
Như tiêu đề máy q mobile lim10I chip spd6531 là dòng mới ra, chưa có file ae nào có máy xin read ra cho mình xin. Cám ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]