ae ai có link shared dùm em phát [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] cuối năm còn động con máy up rom để bán nốt cho xong.rom gốc nó có tiếng việt mà lỗi nhiều quá,thank all ae cuối năm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]