Như tiêu đề cây G386t1 unlock repair network ok nhưng không có sóng

Please Wait Enter Test Mode ...
Enter Test Mode OK!
Model Name: SM-G386T1
S/W Version: G386T1UVU1ANH3
Phone SN: 0000000000
IMEI: 35282906011161
Repair New IMEI: 352829060111610
MCK: 00000000
NCK: 00000000
SCK: 00000000
SPCK: 00000000
CPCK: 00000000
Exit Test Mode ....

All Jobs Done.

Please Wait Enter Test Mode ...
Enter Test Mode OK!
Product ID: M8926DAAAANAZM-1
Please Wait Repair 3G Network Data ...
Repair Jobs Done.

Total...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]