Please Wait Enter Test Mode ...
Enter Test Mode OK!
Model Name: SM-N910A
S/W Version: N910AUCU1BNK3
Phone SN: 0000000000
IMEI: NG
Repair New IMEI: 355694060163020
Exit Test Mode ....
All Jobs Done.
Total Time: 34.32 s
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]