mỗi người có 1 cách làm khác nhau mình thì làm theo cách này chia sẻ cho ace mới vào nghề đợ run tay khi làm thôi nhé , ...
mỗi người có 1 cách làm khác nhau mình thì làm theo cách này chia sẻ cho ace mới vào nghề đợ run tay khi làm thôi nhé ,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]