đã úp lại rôm vẫn vậy main zin chưa sửa chữa gì cách ly loa rung vẫn vậy a e giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]