như tiêu đề em lâm nạn anh em có file cho em xin với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]