ip4 tư nhiên mất nguồn đưa về dfu restore lại thì bị lỗi 4000 ai biết chỉ giúp với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]